சுபிட்சம் / 2 posts found

வறுமையை போக்க இதை செய்யுங்கள் Do this to get rid of the wealth

by admin
Do this to get rid of the loneliness #worship #mahalakshmi #wealth #money #women #clean #house #cow #amman #dheepam #kungumam

வீடு சுபிட்சமாக இருக்க மாவிலை தோரணம் Mavilai thoranam to stay wealth at home

by admin
Mavilai thoranam to stay wealth at home #maavilai #mangoleaf #badvibration #friday #bunch #wealth #puja #entrance #houseentrance #freshleaves #mango #neemleaves #aadimonth #familywealth